Менделеевск яңалыклары
 • Рус Тат
 • Вакытында ремонтларга

  Район хуќалыкларында терлекчелек џђрвакыт кљчђйтелгђн игътибар предметы булып кала. Чљнки тармак авыл кљнкњрешенећ социаль базасын тђшкил итђ џђм акчалата табыш формалаштыруда љстенлекле булып тора. Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек идарђсенећ ќитештерњ-маркетинг бњлеге начальнигы Ф.Мљфтиев ђйтњенчђ, терлекчелекне тотрыклы њстерњ љчен тњбђндђгелђр талђп ителђ: терлекчелек биналарын њзгђртеп кору, заманча технологик ќиџазлар кертњ. Ќђй...

  Район хуќалыкларында терлекчелек џђрвакыт кљчђйтелгђн игътибар предметы булып кала.
  Чљнки тармак авыл кљнкњрешенећ социаль базасын тђшкил итђ џђм акчалата табыш формалаштыруда љстенлекле булып тора.
  Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек идарђсенећ ќитештерњ-маркетинг бњлеге начальнигы Ф.Мљфтиев ђйтњенчђ, терлекчелекне тотрыклы њстерњ љчен тњбђндђгелђр талђп ителђ: терлекчелек биналарын њзгђртеп кору, заманча технологик ќиџазлар кертњ.
  Ќђй ќитњ белђн районныћ авыл хуќалыгы берлђшмђлђрендђ терлек азыгы ђзерлђњгђ џђм терлекчелек биналарын ремонтлауга џђм њзгђртеп коруга керештелђр. Лђкин кайбер хуќалыкларда булган резервлар тулысынча файдаланылмый. Нђтиќђдђ терлекчелек продукциясен арттыру буенча билгелђнгђн керемнђр куркыныч астына куела.
  Республикада югары технологияле фермалар тљзњ љстенлекле бурыч булып тора. "Кама" колхозы" ЌЧЌ (И.Галимов) 200 џђм 100 урынга исђплђнгђн сыер фермаларын њзгђртеп коруны кызу темплар белђн алып бара. Биредђ азык тарату тулысынча механикалаштырылачак, бу, њз чиратында, авыр кул хезмђтеннђн арынырга мљмкинлек бирђчђк. "Абалач", "Алтын башак", "Нигъмђтќанов" хуќалыкларында да терлекчелек биналарын кышка ђзерлђњ башланды.
  - Ђ менђ "Победа" ЌЧЌ џђм "Гыйлђќетдинов" КФХ ремонт љчен ућайлы ќђйге кљннђрне кулдан ычкындыра, - дип дђвам итђ Ф.Мљфтиев.
  Ђлеге фермалар территориясендђ тынлык, ремонт белђн шљгыльлђнњче бер генђ кеше дђ књренми. Ђ эш књлђме зур: тњбђне, стеналарны ремонтлыйсы, су џђм вакуум њткђрњ системасын кљйлисе, ђйлђнђ-тирђне чистартасы бар. Кайбер ќитђкчелђрнећ ќђйне ќырлап уздырган чикерткђ ролендђ калулары мљмкин.

  Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


  Нравится
  Поделиться:
  Реклама
  Комментарии (0)
  Осталось символов: