Менделеевск яңалыклары

Менделеевск районы

Рус Тат
Мәгариф

Лагерь походсыз буламы?!

Уку елы тђмамланса да, Илнђт мђктђбендђ эш туктамый. Июнь дђвамында балалар мђктђп яны лагерында ял иттелђр. Быел беренче сменада 20 укучыга сђламђтлеклђрен ныгыту, вакытларын файдалы њткђрњ, ял итњ мљмкинлеге бирелде. Агымдагы ел Тарих елы дип игълан ителгђнлектђн, тђрбиячелђр В.Шамина џђм Е.Семякова лагерьда эш программасын тематикага туры китереп тљзеделђр. "Алар белђн...

Уку елы тђмамланса да, Илнђт мђктђбендђ эш туктамый.
Июнь дђвамында балалар мђктђп яны лагерында ял иттелђр. Быел беренче сменада 20 укучыга сђламђтлеклђрен ныгыту, вакытларын файдалы њткђрњ, ял итњ мљмкинлеге бирелде. Агымдагы ел Тарих елы дип игълан ителгђнлектђн, тђрбиячелђр В.Шамина џђм Е.Семякова лагерьда эш программасын тематикага туры китереп тљзеделђр. "Алар белђн мђктђбебез горурлана" - смена буена балалар шундый исемдђге проект љстендђ эшлђделђр. Мђктђпнећ танылган тљрле чыгарылышлары турында материал туплап, авылдашлары белђн очраштылар. Шулай итеп ђлеге проектны тђкъдим итњ мљмкинлеге булдырылды.
Моннан тыш, лагерьда "Орленок", "Књћелле поезд", "Аќаган", "Кояш бђйрђме", "Нептун бђйрђме", "Хђтер кљне", "Мега мисс", "Лагерь мистеры", "Балыкчы конкурсы" џђм башка тљрле чаралар њткђрелде. "Спецстрой" ЌЧЌ генераль директоры Г.Парамоновныћ иганђчелек ярдђме белђн Чаллы шђџђренећ ял паркына бару, карусельлђрдђ атыну мљмкин булды. Менделеевск автотранспорт предприятиесе дирекциясе булышлыгы белђн берничђ мђртђбђ "Айсберг" боз сараена, "Нептун" бассейнына бару оештырылды. Књплђр беренче тапкыр тимераякка басып, шуарга љйрђнделђр. Моћа кадђр бер мђртђбђ дђ чын бассейнда булмаганнарныћ шатлыгы эченђ сыймады.
Балалар мђктђп яны участогында да тырышып эшлђделђр, љч атна дђвамында аны карау љчен ќаваплылык билгелђнде: тњтђллђргђ су сиптелђр, чњплђрен утадылар, ќирне йомшарттылар.
Лагерь походсыз буламы? Без лагерь территориясеннђн 3 км ераклыктагы буага йљрдек. Анда балалар палатка корырга, каршылыкларны ќићђргђ љйрђнделђр. Бик нык арысалар да, аеруча кечкенђлђр, канђгатьлђнњ хисе алдылар.
Ашханђ хезмђткђрлђре љч тапкыр тђмле ризыклар белђн сыйладылар. 22 нче лагерь сменасын њткђрњче пешекче С.Шђрђфетдинованыћ осталыгы нђтиќђсендђ балаларныћ кљче џђм энергиясе џђр нђрсђгђ ќитђрлек булды. Вакыт тиз њтђ. Менђ лагерь сменасы да азагына якынлашты. Балалар џђм ђти-ђнилђре фикереннђн беленгђнчђ, барысы да канђгать калды. Лагерь эшен, чаралар њткђрелешен, тукландыру дђрђќђсен начальник С.Андреева оештырды џђм ныклы контрольдђ тотты.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: Менделеевск яћалыклары Лагерь походсыз буламы?!