Менделеевск яңалыклары

Менделеевск районы

Рус Тат
Җәмгыять

Мәхәббәт һәм тугрылык өчен

Уртак тормышныћ бђхетен џђм гармониясен њз эченђ алучы Гаилђ, мђхђббђт џђм тугрылык бђйрђмендђ ЗАГС бњлегенећ никахлашу залында гаилђлђренећ озын гомерлелеген тану ућаеннан якташларыбызны бњлђклђњ тантанасы булды. Чарада Ижевкадан Мария Ивановна џђм Алексей Яковлевич Судаковлар, шулай ук Лилия Федоровна џђм Фђрваз Нурлыгаянович Галиевлар гаилђлђре кљн геройлары булды. Алар менделеевлылар љчен тугрылык,...

Уртак тормышныћ бђхетен џђм гармониясен њз эченђ алучы Гаилђ, мђхђббђт џђм тугрылык бђйрђмендђ ЗАГС бњлегенећ никахлашу залында гаилђлђренећ озын гомерлелеген тану ућаеннан якташларыбызны бњлђклђњ тантанасы булды.
Чарада Ижевкадан Мария Ивановна џђм Алексей Яковлевич Судаковлар, шулай ук Лилия Федоровна џђм Фђрваз Нурлыгаянович Галиевлар гаилђлђре кљн геройлары булды. Алар менделеевлылар љчен тугрылык, књћел ќылылыгы, њзара яратышу џђм хљрмђт итешњ њрнђге булып торалар.
Район ќитђкчесе Игорь Привалов, район Советы аппараты ќитђкчесе Лђйсђн Галиева, башкарма комитет ќитђкчесенећ беренче урынбасары Алексей Корниенко, элеккеге коллегалары, туганнары, якыннары катнашу ђлеге вакыйганыћ мљџимлеген арттырды.
- Гаилђдђн башка дђњлђт юк. Гаилђ ныклы булган саен, Россиянећ кљче арта. Сезнећ гаилђлђр гармонияле мљнђсђбђтлђр символы, њсеп килњче буын љчен њрнђк. Йљрђклђрегез беренче очрашудагы кебек уртак ритм белђн типсен. Йортыгызда татулык, иминлек, тынычлык булсын, - диде Игорь Привалов котлау сњзлђрендђ.
Алып баручылар - загс хезмђткђре Гљлсинђ Заџретдинованыћ џђм Ижевка ќирлеге башлыгы Валентина Пономареваныћ дулкынландыргыч сњзлђре џђм фанфаралар яћгыравы астында Игорь Анатольевич Судаковлар гаилђсенђ "Мђхђббђт џђм тугрылык љчен" медален, Галиевлар гаилђсенђ озын гомерлелелек сертификаты тапшырды.
Мария џђм Алексей 57 ел тормыштан кулга-кул тотынып атлыйлар. Язмышлары ќићеллђрдђн булмый, кечкенђдђн авыр хезмђттђ бил бљгђлђр.
Бљек Ватан сугышы елларында 14 яшьлек Алексейны кырчылык бригадасына бригадир итеп билгелилђр. Анда хатын-кызлар, балалар џђм картлар - 30 дан артык кеше була. Сугыштан соћ колхозда механизатор булып эшли, аннан тракторга утыра. 17 ел буксир капитаны вазифаларын њти.
Мария 37 ел Ижевка участогы шифаханђсендђ фельдшер булып хезмђт куя, авыр минутта ярдђмгђ килергђ ђзер џђм ачык књћелле булганы љчен якташларыныћ хљрмђтен казана.
Тырышлыклары "Коммунистик хезмђт ударнигы", "Тыл ветераны", "Бљек Ватан сугышы елларында намуслы хезмђтлђре љчен" медальлђре белђн билгелђнђ.
Судаковлар љч ул тђрбиялђп њстерђлђр. Нђселлђрен биш оныклары џђм биш оныкчыклары дђвам итђ.
Љлкђн уллары Алексей џђм оныклары Володя - хђрбилђр. Алексей чик буе гаскђрлђре полковнигы, Таќыйкстан, Казахстан, Кытай чиклђрендђ, кайнар нокталарда хезмђт итђ. Бњгенге кљндђ Казахстан чигендђ Оренбург шђџђрендђге штабта хезмђтен дђвам итђ. Володя - Каспийскида, Федераль куркынычсызлык службасыныћ Дагыстан буенча чик буе идарђсе хезмђткђре.
- Судаковлар - иќади гаилђ. Алексей Яковлевич гармунда бик яхшы уйный. Мария Ивановна матур ќырлый, балалайкада уйный, - дип сљйли ќирлек башлыгы Валентина Пономарева.
- Кушылганыбызга ярты гасырдан артык, лђкин танышу кљне ђле дђ истђн чыкмый. Ђйтерсећ, ул кичђ генђ булган, - дип фикерлђре белђн уртаклашалар Судаковлар.
- Мин аны больницада књрдем џђм њз янымнан ќибђрмђдем, - ди зур џђм тату гаилђ башлыгы.
Лилия џђм Фђрваз Галиевлар 26 ел гомерлђрен икенче ватаннарына ђверелгђн районга хезмђткђ багышлаганнар. Фђрваз Нурлыгаянович - сђламђтлек саклау љлкђсенећ атказанган хезмђткђре, физкультура џђм спорт отличнигы, югары категорияле теш технигы, дњрт чакырылыш район џђм шђџђр Советлары депутаты, физик культура буенча актив ќђмђгать эшлеклесе, Лилия Федоровна 25 яшьтђн район мђдђният бњлеген ќитђкли, "Татарстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре" исеменђ лаек. 2000 елдан район башлыгыныћ социаль мђсьђлђлђр буенча урынбасары, аннан Совет аппараты ќитђкчесе вазифаларын њти. Дђњлђт службасында аныћ ќитђкче буларак таланты, кешелђр белђн аралаша џђм эшли белњ сђлђте ачыла. Уллары Илнар ђти-ђнилђренећ љметен аклый, џљнђре буенча табиб-стоматолог. Дђњ ђнисен џђм дђњ ђтисен шатландырып оныклары Алтын њсеп килђ.
- Лилия белђн без кечкенђдђн таныш. Мљслимдђге балалар бакчасына бер тљркемгђ йљрдек. Ныклы дуслыгыбыз ихласлы њзара мђхђббђт хисенђ ђверелде. Без башка гаилђлђргђ дђ еллар узу белђн яшьлектђге хислђрен саклап калуларын џђм бер-берсе белђн яхшы мљнђсђбђттђ булуларын телибез, - ди Ф.Галиев.
Сугыш џђм хезмђт ветераннары Советы рђисе Любовь Сорокина, њзђк шифахђнђнећ баш табиб урынбасары Вил Бикмљхђммђтов, "Юность" район мђдђният йорты директоы Рђйхана Фђрхетдинова котлауларга кушылдылар.
Елена Дунаева башкаруындагы дђртле ќыр кљн геройлары џђм тантанада катнашучылар љчен музыкаль сђлам булды.
Шампан шђрабы салынган бокаллар чыћы џђм традицион "Ђче!" белђн тђмамланган тантаналы чара ђлеге парлар йљрђгендђ якты тђэсирлђр калдырыр џђм озак еллар сакланыр.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: Менделеевск яћалыклары Мђхђббђт џђм тугрылык љчен